Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dimarts, 27 d'octubre

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

LLISTAT ADMESOS/EXCLOSOS CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER SUBSTITUCIÓ D'UNA PLAÇA D'EDUCADOR/A SOCIAL

19 de febrer de 2009


DECRET NÚM. 73/2009RB

A la vila de Sant Cebrià de Vallalta, a divuit de febrer de dos mil nou.

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies d’acord a l’establert a les Bases específiques del procés selectiu mitjançant el sistema de concurs lliure per a la provisió temporal en règim de funcionari/ària interí i a temps parcial per a la cobertura d’una plaça d’educador/a social per a la substitució de funcionària amb reserva de lloc de treball.

Atès que s'ha examinat la documentació presentada pels interessats i d'acord amb el que es disposa a la base 2a  i 3a de les bases específiques,

Mitjançant el present HE RESOLT:

Primer. Aprovar la llista d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura interina i per substitució de funcionària amb reserva de lloc de treball d’una plaça d’educador/a social, quedant de la manera següent:

A) Aspirants admesos i exempts de realització de la prova de català:

- R.E. núm. 2009/784
- R.E. núm. 2009/761
- R.E. núm. 2009/581
- R.E. núm. 2009/745


B) Aspirants exclosos :

- R.E. núm. 2009/789
Motiu:
No aporta fotocopia autenticada de la documentació acreditativa  d’estar en possessió de la titulació acadèmica requerida per a participar al procés selectiu

Segon. Establir la composició del Tribunal qualificador de la manera següent:

President: Montserrat Murtra i Vilardebò     Suplent: Teresa Fernández i Tigre
Vocal: Neus Marqués i Soler                      Suplent: Marta Romà i Serra
Vocal: Nuria Santarén i Llop                      Suplent:Maria Dolores Dempere i Domínguez


Secretari: Francesc Barberà i Linares  Suplent: Ruth Bes i Ortega

Tercer. Disposar la publicació de la present resolució d’acord a l’establert a la base cinquena de les Bases específiques i la notificació als interessats en els casos previstos per mitjà de l’establert al mateix article.

Quart. Establir que l’inici del procés selectiu pel que fa a la valoració dels mèrits dels aspirants admesos tindrà lloc el dia 20 de febrer de 2009 a partir de les 11.00h, quedant citat el Tribunal Qualificador a les oficines municipals de l’Ajuntament (c/Centre núm. 27)


L'alcalde                                                    Pren raó
                                                                El Secretari

 

Signat: Jaume Borrell i Puigvert                   Signat: Francesc Barberà i Linares

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219