Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
diumenge, 24 de gener

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr
Documentació adjunta
Imatges relacionades
coronavirus 2
coronavirus 2

Desplegament de mesures organitzatives de prevenció i protecció en per minimitzar els riscos de propagació i contagi del Coronavirus

16 de març de 2020


En els dos fitxers adjunts trobareu el Ban i el decret d'alcaldia emesos avui dilluns 16 de març en relació a l'estat d'alerta sanitària pel COVID-19.

Atesa la situació excepcional originada pel Coronavirus i les indicacions que han fet la Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol, i per tal de prevenir el risc d’infecció a la població, aquesta Alcaldia, prèvia reunió amb equip de govern i amb els representants laborals, considera necessari d’intensificar les mesures ja adoptades per decrets núm.

El Consell de Ministres extraordinari ha aprovat el Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma, a tot el territori de l’Estat, per la gestió de la situació de crisi sanitària pel COvid-19 a tot el territori estatal.

Aquesta mesura que ja ha entrat en vigor tindrà una durada inicial del quinze dies.

Aquesta norma, pel qual l’autoritat competent en tot el territori serà el govern d’Espanya comporta un seguit de mesures que es resumeix a continuació:
1.-L’autoritat competent a tot l’estat serà el govern d’Espanya, estant al càrrec del president de l’Estat i els Ministres de Defensa, Interior, Transports i Sanitat.

2.-Tots els cossos i forces de seguretat autonòmics i locals passen a estar sota el comandament d’interior, i les forces armades romanen activades. En el cas de les policies locals, l’Alcalde continuarà essent la màxima autoritat, però Interior podrà dictar instruccions en aquest àmbit que aplicaran els cossos locals.

3.-Només es permet la circulació de persones per a la realització de les activitats següents:
a)Compra d’aliments, farmàcia o béns de primera necessitat.
b)Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
c)Assistència al lloc de treball per prestació laboral, professional o empresarial.
d)Retorn al lloc de residència habitual.
e)Assistència i cura de menors, gent gran, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
d)Entitats financeres o d’assegurances
e)Per causa de força major o situació de necessitat
f)Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que s’haurà de fer individualment , llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per causa justificada.
g)Repostatge de vehicles en estacions de servei.

4.-Es podrà acordar tancar carreteres

5.-Es suspèn l’activitat educativa presencial en tots els centres educatius i universitaris, tot mantenint les educatives a distància i “on line” sempre que sigui possible.

6.-Queda suspesa l’activitat minorista excepte en els següents casos, menjar, begudes, productes de primera necessitat, farmàcies, metges, òptiques, productes ortopèdics, higiene, estancs, premsa i papereria, combustible per vehicles, equips tecnològics i telecomunicacions, animals de companyia, comerç per internet, comerç per internet,... entre d’altres.

Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que a judici de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

La permanència en els establiments comercials que tinguin obertura permesa serà l’estrictament necessari perquè les persones consumidores puguin realitzar l’adquisició dels aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.

En tot cas, caldrà evitar les aglomeracions i es controlarà que les persones mantinguin la distància mínim un metre amb la finalitat d’evitar possibles contagis.

7.-Tancament de museus, arxius, monuments, espais d’oci, esport i restaurants (si que es permet l’entrega a domicili). També suspeses les festes populars i revetlles.

8.-L’assistència als llocs de culte i a les cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condicionen a l’adopció de mesures organitzatives consistents en evitar les aglomeracions de persones de forma que es garanteixi la distància entre les persones assistents, d’un metre.

9.-Les autoritats competents adoptaran les mesures necessàries per a garantir l’abastament alimentari en els llocs de consum i el funcionament dels centres de producció, així com el subministrament d’energia elèctrica, carburants i gas natural.

10.-L’incompliment o resistència a les ordres de les autoritats competents podrà ser sancionat d’acord amb el que estableixin les lleis.

11.-Se suspenen tots els terminis processals de tots els ordres jurisdiccionals, així com els terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es recuperarà en el moment en què perdi vigència el reial decret, o en el seu cas, les seves pròrrogues.

12.-La resta de prescripcions dictades i/o que es dictin per les autoritats competents.

HE RESOLT
Primer:
L’Ajuntament ha pres i continuarà prenent les decisions sobre les quals te competències per contenir la transmissió del Coronavirus, fent-nos ressò de les directrius que el govern de l’Estat i de la Generalitat han fet públiques com a mesures de prevenció recomanades per protegir la població i en especial la més vulnerable, col.laborant en què no se saturin els serveis mèdics bàsics per al conjunt dels ciutadans.

Segon:
Queden suspesos tots els terminis administratius per a la tramitació d’expedients de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, i aquest termini es recuperarà en el moment en què perdi vigència el reial decret, o en el seu cas, les seves pròrrogues.

Tercer:
Queda suspesa la sessió corresponent a la Comissió Informativa ordinària que havia de tenir lloc el dia 19 de març de 2020, i que s’havia de convocar avui, així com la corresponent sessió ordinària del ple municipal del mes de març, que estava prevista pel dia 26 de març de 2020 , fins que perdi vigència el reial decret, o en el seu cas, les seves pròrrogues.

Quart:
Pel que fa a la sessió de la Junta de Govern Local del dia 19 de març de 2020, que s’ha de convocar avui, i atès que els membres components son de menor nombre, es manté però modificant-ne l’horari de celebració a les 10 hores del matí del mateix dia, i amb les prevencions de distància entre persones establertes per normativa.

Cinquè:
Se suspenen així mateix les celebracions i se suspenen els expedients dels matrimonis civils fins que perdi vigència el reial decret, o en el seu cas, les seves pròrrogues.

Sisè:
L’Ajuntament donarà difusió a la població en general, i en especial dels col·lectius afectats, mitjançant publicació a les xarxes socials i altres mitjans de comunicació personal.

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219