Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dimarts, 14 de juliol

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES URBANITZACIONS DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

5 de maig de 2009


D'acord amb l’acord de la Junta de Govern Local (actuant per delegació de l’Alcaldia), adoptat en sessió celebrada del dia 4 de maig de 2009, pel present es procedeix a la licitació mitjançant procediment obert, amb els següents detalls:
Ens adjudicador: Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.
Objecte del contracte: (no divisible en lots) Prestació del servei de neteja de les Urbanitzacions de Sant Cebrià de Vallalta.
Termini d'execució del servei: 4 anys, prorrogables.
La tramitació és ordinària i el procediment l'obert
Pressupost de licitació: 134.579,43 euros (sense IVA del 7%) per any.
Garantia provisional:  3.919,79 euros.
La informació i documentació pot obtenir-se a la Casa de la Vila de Sant Cebrià de Vallalta al c/ del Centre 27 (08396). Telèfon: 937.631.024. Fax: 937.630.219, fins 15 dies naturals posteriors a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL de la Província.
Classificació del contractista: No s’exigeix
La presentació de les pliques es farà a l'adreça esmentada fins al dia natural que faci 15 a comptar des de l'endemà a la present publicació (si resulta ser festiu el següent feiner). La documentació a presentar la recull la base 15) del plec de clàusules administratives particulars.
El licitador haurà de mantenir la seva oferta com a mínim tres mesos a comptar des de la data d'obertura de les pliques. No hi ha admissió de variacions.
L'obertura de proposicions es farà a l'adreça esmentada. Els sobres primers l'endemà de la data de finalització de presentació de pliques, a les 12 hores i; els sobres segons, al 7é dia hàbil posterior a l’obertura del sobre 1r o, si aquest és festiu o dissabte, el primer dia hàbil posterior, també a les 12 hores.
El contractista es farà càrrec de les despeses del present anunci.

Sant Cebrià de Vallalta, 5 de maig de 2009
L’ALCALDE

Signat: Jaume Borrell i Puigvert.

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219