Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dijous, 13 d'agost

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

BAN D'ALCALDIA PER L'ALT RISC D'INCENDIS FORESTALS

1 de juny de 2009


Jaume Borrell i Puigvert, alcalde de Sant Cebrià de Vallalta

FAIG SABER:

D’acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya (DOGC nº 978, de 15 d’abril) i la Llei i el Reglament d’Incendis Forestals (BOE de 7 de desembre de 1968 i BOE de 13 de febrer de 1973) i el Decret 64/1995, de7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC nº 2022, de 10 de març

PRIMER: Que està prohibit, durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, ambdós dies inclusius, a tot el terme municipal de Sant Cebrià de Vallalta :
a) Encendre foc a l’aire lliure per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:
- Cremar rostolls, marges o restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
- Fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires dins de les àrees recreatives i a les parcel•les de les urbanitzacions.
- Fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.
b) Llençar objectes encesos.
c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa d’inici d’un foc.
d) Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys  forestals.
SEGON: No obstant el que disposa en punt primer, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà concedir autoritzacions. Per encendre foc s’haurà de sol•licitar a aquest Ajuntament indicant el motiu i el lloc on s’ha de fer o bé a les oficines del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), que resoldran sobre la sol•licitud.
Les autoritzacions per a la utilització de bufadors o similars es tramitaran directament a les oficines comarcals del DARP.
TERCER: Que els veïns de les urbanitzacions i de cases de fora del casc urbà, hauran de mantenir les parcel•les netes de vegetació.
QUART: Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s’hauran de trossejar o triturar i ser esteses a ran de sòl. En cap cas no es podran deixar dins d’una franja de 20 metres d’amplada a banda dels camins.
CINQUÈ: Que en virtut del Decret 64/1995, de 7 de març, del DARP, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, aquest terme municipal ha estat declarat “ zona d’alt risc d’incendis forestals”, durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, ambdós inclosos.
Per tant, en tot el terme municipal, en el període esmentat, excepte autorització expressa i excepcional del Director General del Medi Natural i d’aquesta Alcaldia,
a) No s’autoritzaran treballs que generin restes vegetals.
b) Quedaran en suspens totes les autoritzacions atorgades per encendre foc 
SISÈ: Que l’Ajuntament, dins de l’àmbit de les seves competències, pot establir les normes addicionals que consideri necessàries quan es requereixen.
SETÈ: Qui sigui sorprès contravenint aquestes prohibicions o qualsevol altra de les establertes a la vigent normativa sobre Incendis Forestals, serà objecte de denúncia a qualsevol de les Oficines Comarcals del DARP.
Les persones que passin, treballin o romanguin en les forests i zones forestals vénen obligades a complir totes les indicacions que, en prevenció d’incendis, els siguin fetes pels Agents Rurals, Guardes, Vigilants i altres Agents de l’Autoritat i facilitaran la seva identitat si fossin requerits per fer-ho.
Qualsevol que descobreixi l’existència o el començament d’un incendi forestal, intentarà extingir-lo amb tota urgència, sempre que ho permeti la distància o la intensitat del foc. En cas contrari, ha de donar avís immediat utilitzant el mitjà més ràpid i segur a aquesta Alcaldia o a l’Agent més proper que trobi.
L’Alcaldia podrà mobilitzar els mitjans materials existents a la seva jurisdicció: vehicles, remolcs, bótes, motoserres, excavadores, així com altres útils i eines necessàries per a l’extinció dels sinistres, i els seus propietaris resten obligats a utilitzar-los o facilitar-ne la seva utilització.
Així ho faig públic per a general coneixement i compliment.

Sant Cebrià de Vallalta, 1 de juny de 2009

L’Alcalde


Jaume Borrell i Puigvert

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219