Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dimecres, 12 d'agost

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT

10 d'octubre de 2019


De conformitat amb el que estableix l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per R. D. 2568/1986 de 28 de novembre, es fa públic que per l’Alcaldia s’ha convocat el Ple de l’Ajuntament a sessió pública ordinària a celebrar el dijous 10 d’octubre de 2019,  a les 19 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA:


1r PUNT.  Aprovació esborranys de les actes de la sessió anterior


2n PUNT Donar Compte:
a) Donar compte resolucions alcaldia
b) Donar compte diligència ordenació JCA núm. 1 desestimació sentència 11/2019
c) Donar compte trameses Ministeri
     a. Tipus impositiu 2019 – execució trimestral MINHAP juliol 2019

     b. Marc pressupostari a mig termini
     c. Línies fonamentals Pressupost 2020
     d. Tramesa pressupost 2019

 

3r PUNT Part resolutiva:
a) Concessió medalla agraïment Jutgessa de Pau
b) Aprovació dades Padró Habitants
c) Declaració urgència: Aprovació Compte General 2018

 

4t PUNT Mocions


5è PUNT Informe de regidories


6è PUNT Suggeriments i preguntes

  • Horari: 19.00hs
  • Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219